WRITING DANCES 2024 SUMMER DANCE WORKSHOP

/česky níže/

IMPROVISATION AND INSTANT COMPOSITION
IN PERFORMANCE
/ special focus to VOICE /

 

The workshop will focus on deepening the technique of improvisation
and cultivating the sense for instant composition.
The somatic work will engage layers of the physical, energetic and imaginary body
that are integral to the performer living and creating in the present.

.

Working with the ground, space and dance partner we will sensitize
and further consolidate the tools for making instant choreography.

.

 

Instant composition is a discipline of writing dance from
the present moment into an articulate structure (choreography)
and reading of the emerging composition and its meanings.

.

 

This study invites movement meditation and conscious action
to create a clear and eloquent dances. It encourages alignment
with the Self which is the source of vital intuition and creativity,
and with the world of which we are made.

.

dance studio

Specific focus will be pointed this year to the VOICE
as another limb of the moving body. Opening our voice,

we can communicate spoken or imagined meanings,
we dance simply including more also our personal voice.

Writing dances accompanied by sound/word will become a natural part of the practice.

.

 

The participant is invited to soften the body and mind
to be open and ready to change and be changed.
This work is very relevant nowadays not only in the arts
- it teaches us to be flexible.

.

 

The participant will be supported in crystallizing their choreographic voice,
clarifying it and trusting its specificity and strength.

.

We will create dance partly outside in nature to direct our listening
to nature and so to our own nature.

.

The creative flow will be encouraged during the week through cranio-sacral facilitation (for details see below*).

.

We will conclude the workshop with a public sharing in form of a performance
in nature nearby the studio to enrich the community and act reciprocally to the site.

.

*
CRANIOSACRAL FACILITATION of the creative process

is an invitation to deepen trust in the process that evolves through our bodily presence. Using Craniosacral Therapy techniques, we can relax and connect with the inner intelligence of the body, letting it speak through feelings, movement, associations, images. All this is supported by the attention and touch of the facilitator,
her contact with the body structure and its inner dynamics, its pulse.

Each participant will have an opportunity to get one (30-40min.) session of individual CS facilitation.

CS facilitation will be guided by Elena Kianičková:
"I am originally a trained and still practicing physiotherapist,
but currently more involved in Craniosacral Therapy, teaching yoga,
and still continuing to grow towards a somatic approach in movement work.
More about me https://www.yogatherapybrno.cz/elena-kianickova/"

 

/CZ/

LETNÍ WORKSHOP TANCE:
IMPROVIZACE & INSTANTNÍ KOMPOZICE
V PERFORMANCE

Workshop se zaměří na prohlubování techniky improvizace
a kultivaci smyslu pro instantní kompozici tance.
Somatická práce během workshopu zapojí vrstvy fyzického,
energetického a imaginárního těla, jež jsou nedílnou součástí
performéra žijícího a tvořícího v přítomnosti.

.

Přes práci se zemí, prostorem a tanečním partnerem budeme prohlubovat cit
a upevňovat nástroje tvorby instantní choreografie.

.

Instantní kompozice je disciplína psaní tance z přítomnosti
do jasně artikulované struktury (choreografie), víceúrovňového
čtení vznikající kompozice a jejich narativů, poezie, významů.

.

Toto studium zve k pohybové meditaci i vědomé akci s cílem
tvořit jasně čitelný a výřečný tanec. Podporuje sladění se s vlastním Self,
jež je zdrojem vitální intuice a kreativity, i se světem, z jehož vrstev jsme tvořeni.

.

Zvláštní pozornost bude letos věnována HLASU jako další končetině pohyblivého těla.
Otevřením hlasu můžeme sdělovat vyslovené nebo představované významy,
tančit ve spojení s našim hlubokým self.

.

Účastník je zván k zjemnění těla a mysli s úmyslem otevřít se bdělosti
a připravenosti měnit a být změněn. V současnosti je tato práce vysoce
žádoucí nejen v umění tance – učí nás být flexibilní. Účastník bude
podpořen v krystalizaci svého choreografického hlasu,
jeho zjasnění a důveře v jeho specificitu a sílu.

.

Budeme tvořit tanec částečně i v terénu - za účelem přímejšího
naslouchání přírodě a vlasní při-rozenosti
Kreativní proces bude podpořen přes kranio-sakrální facilitaci*.

.

Záměrem workshopu je přemostit trénink do performance.
Týden zakončíme tanečním představením v přírodě,
abychom obohatili komunitu a recipročně působili na toto místo.

 

*
Kraniosakrální facilitace tvořivého procesu
je pozvánkou k prohloubení důvěry v proces, který se děje prostřednictvím naši tělesné přítomnosti.
S pomocí technik Kraniosakální terapie se můžeme uvolnit a propojit s vnitřní inteligencí svého těla,
nechat ji promlouvat skrze pocity, pohyb, asociace, obrazy. To vše je podporované pozorností
a dotekem facilitátora, jeho kontaktem s tělesnou strukturou a její vnitřní dynamikou, jejím pulzem.

KS facilitaci povede Elena Kianičková:
"J
sem původně vystudovaná a stále praktikující fyzioterapeutka,
v současnosti však více se věnující Kraniosakrální terapii, výuce jógy,
a taky dalšímu růstu směrem k somatickému přístupu v práci s pohybem.
Více o mně https://www.yogatherapybrno.cz/elena-kianickova/"

 

 

 

Workshop will be lead in ENG/SVK.
Workshop bude veden v AJ/SJ.

DATE:
21. - 28. 7. 2024

21.7. arrivals from 4pm
22.-27.7. classes (on Wednesday - free afternoon, rest)
27.7. public sharing
28.7. brunch and departures

 

LOCATION:
Trstěnice by Litomyšl,
in a beautiful dance studio in nature

 

PRICE:
13 600kč / 545€
Earlybird: registration and payment by 6. 6.: 12 600kč / 505€
Student, profidancers with tight belt: 11 600kč / 465€
The price includes school, accommodation, food (3 times a day) from the hands of the brilliant Ayurvedic master Svetlana Synáková, and preparation/production of a public sharing at the end of the workshop.

 

REGISTRATION:
Please send an email with a short bio
and your motivation latest by 20.6.

 

DATUM:
21. – 28. 7. 2024

21.7. příjezdy od 16:00
22.-27.7. škola (streda - volné popoledne)
27.7. performance
28.7. brunch a odjezd

MÍSTO:
Trstěnice u Litomyšle,
v krásném studiu v přírodě

CENA:
13 600kč / 545€
Při závazné registraci a platbě do 6. 6.: 12 600kč / 505€
Studenti, profitanečníci s těsným opaskem: 11 600kč / 465€
V ceně je škola, ubytování, jídlo (7dní, 3xdenně)
za produkci veřejného sdílení na závěr workshopu.

REGISTRACE
Pošlete prosím email s krátkým bio
a vaší motivací nejpozději do 20. 6.

 

poster photo by Eli Dijkers 2018