TELO-PSYCHOTERAPIA/BODY-PSYCHOTHERAPY

(for ENG please scroll down)

PRIEBEH PSYCHOTERAPIE

Názov „Na telo orientovaná psychoterapia“ je ukotvený v mojej skúsenosti v telesnej a psychologickej práce od roku 2009. Moja terapeutická prax je zakotvená v štúdiu psychológie (Masarykova Univerzita, Brno) a Tanečne-pohybovej psychoterapie (CODARTS University for the Arts, Rotterdam), v štúdiu tanca.

Tento spôsob psychoterapeutickej práce vám môže umožniť:

 • nasledovať vlastné telo a vnímať ho ako dôležitú súčasť vás, súčasť všetkého čo robíte, prežívate
 • uvoľniť sa od napätí, blokov a stresu priamo a vedome
 • vedome spracovávať konflikty – zaťažujúce situácie tým, že budete rozpoznávať
  a na
  sledovať svoje aktuálne potreby, túžby, sny.

 

Všetko čo sa nám v živote deje sa deje nielen cez myslenie, deje sa to cez celých nás a teda i cez telo.

 

Psychoterapia sa deje formou individuálnych sedení.
Pre iné formy (pár, matka-dieťa) je po dohode tiež priestor.
Sedenie prebieha formou rozhovoru, počas ktorého je pozornosť klienta privádzaná tiež k aktuálnemu telesnému prežívaniu.
To informuje proces terapie a dáva rozhovoru ďalší rozmer.

Množstvo pohybovej práce je u každého individuálne, záleží od aktuálneho procesu a potreby klienta.

 • – – – – – – – – –
 •  
 • ENG

COURSE OF PSYCHOTHERAPY

The name “Body-oriented psychotherapy” is anchored in my experience with bodywork and psychology since 2009. My therapeutic practice is rooted in the study of psychology (MA., Masaryk University, Brno) and Dance-Movement Psychotherapy (CODARTS University for the Arts, Rotterdam), and also in my continuous study of dance.

Body oriented psychotherapeutic work allows you:

 • to follow your own body and see it as an important part of yourself, a part of everything you do
 • to release tensions, blocks and stresses directly and following your body awareness
 • to consciously process conflicts – burdensome situations, by recognizing
  and following your actual needs, desires, dreams.

 

Everything that happens to us in life happens not only through our thinking, it happens through the whole of us
and thus through the body.

Psychotherapy happens in form of individual sessions.
If needed, it is also possible to develop a couple or mother-child therapeutic process.
The session takes form as a combination of conversation and attention to the actual bodily experience.
This informs the therapy process and adds another dimension to what is said.

The amount of movement work is individual for each person, depending on the client’s current process and needs.