DEAR SHELTER – drahý úkryt / premiere

photos by Tereza Juráková

TRAILER

Umelecký tým:

Amund Roe / hudba
Matthieu Legros / svetlo
Robie Legros / tanec, text

 

Tanečné predstavenie, v ktorom sú hudba a svetlo živými partnermi akcie performérky. Všetci traja umelci sochajú materiál svojho média zatiaľ čo počúvajú a vytvárajú kompozíciu, ktorá vzniká v reálnom čase.

Kompozícia je architektúra príbehu.

Dielom sa približujem k miestu našich predstáv, na ktorom môže náš Sen rásť v pokoji. Drahý úkryt je zónou skutočností, ktoré môžu náš ochranný štít po čase premeniť na nepriehľadný závoj, ktorý nás drží mimo vlastnej prítomnosti.


Tanec je Pohyb je udalosť je stopa
ktorú zapisujeme na papier
ako na membránu priestoru
aby sme zmenili jeho zvyky a cesty.

. . .

Produkcia: Martina Čeretková, Šimon Koleček

Dielo vzniká v ko-produkcii CREAT STUDIO a ORBITA.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na Podporu Umenia. 
Projekt finančne podporilo Statutární město Brno, Ministerstvo Kultury ČR a Brno-střed.

Za podporu ďakujeme partnerom: Nová Cvernovka, Lucia Bergamaschi, Igor Schmidt, Chateau Topoľčianky, M´ART PRINT Gallery, Brno Tiskne.

ENG /

Artistic team:

Amund Roe / music
Matthieu Legros / light
Robie Legros / dance, text

Dear shleter is a dance performance in which music and light are the live partners of the performer´s actions. All three artists sculpt the material of their medium while listening and creating a composition in real time.

The composition is the architecture of the story.

Through the work, we approach the place of our imaginings where our Dream can grow in peace. The dear shelter is a zone of experience that can, over time, turn our protective shield into an opaque veil that keeps us out of our own presence.

Dance is Movement is Event is a trace
we write on paper

like on the membrane of space
to change its habits and ways

 

Production: Martina Čeretková

The work is co-produced by CREAT STUDIO and ORBITA.
The project is supported by the Slovak Arts Council.
The project is financially supported by the City of Brno, Ministry of Culture Czech Republic and Brno-střed.

We thank to our partners: Nová Cvernovka, Lucia Bergamaschi, Igor Schmidt, Chateau Topoľčianky, M´ART PRINT Gallery, Brno Tiskne.