dance workshop OCT ´23/IN THE HEART OF DANCE

/for ENGLISH scroll down/
V SRDCI TANCE
Taneční workshop: improvizace a instantní kopozice
14.-15.10.2023, 10:00-17:00
SVČ Lužánky, Brno
V SRDCI TANCE je poslední víkendový workshop ze Série tanečních workshopů, které jsem nabídla v roce 2023. Srdečně vás zvu!
Během této práce se naladíme na jedno z center těla - srdce - abychom mu naslouchali. S obrazem centra budeme pracovat i metaforicky a ptát se sami sebe, "co znamená být v srdci/ve středu vlastního tance". Práce bude vedena tak, abyste měli dostatek času a prostoru naladit se na svůj vlastní tanec, jeho potřeby a tendence a nechat se jimi inspirovat v sólovém tanci.
V práci bude prostor být ve vnitřním spojení se svým tancem a zároveň udržovat spojení s prostředím, ve kterém tančíte. Prozkoumáme způsoby, jak svůj tanec sdílet s ostatními.
Jedním ze záměrů bude nechat emoce plynout jejich rychlostí - slyšet a rozpoznat je a tedy vědomě zahrnout v našem tanci - aniž bychom je museli vy-řešit.
Při naladění na srdce se budeme přirozeně dostávat do rytmu (času) našeho tance, protože srdce je rytmický orgán.
Sólová práce se může rozvíjet v různých konstelacích: tančit sólo na jevišti, sólo jako součást větší kompozice, dvě sóla najednou,... Hlubší prožitek z vlastního tance bude jemně přemostěn do kompoziční práce.
Během tohoto víkendu budeme sklízet to, co ve vašem individuálním tanci během roku vyrostlo.
Registruj se zasláním mailu na robi.stepankova@gmail.com
Cena: 3300kč
earlybird do 20.9. 3000kč
student, profi tanečník, úzký opasek: 2800kč
Fotografie: Tereza Juráková
/ENGLISH/
IN THE HEART OF DANCE
Dance workshop: improvisation and instant composition
14.-15.10. 10:00-17:00 SVČ Lužánky, Brno, Czech Republic
This is the last weekend workshop from the Series of dance workshops I have offered in 2023.
I warmly invite you to participate!
In this work, we will be tuning into one of the body centers – the heart – in order to listen to it. We will also work with the image of a center metaphorically, asking ourselves “what does it mean to be at the heart of our own dance”. The work will be guided so that there is plenty of time and space to tune into your own dance, its needs and tendencies, letting it inform your solo dance.
During the workshop you will have time to be with your dance in an inward oriented way while connected with the environment you are dancing in, and also to explore ways of sharing your dance with others.
One of the focuses will be at letting the emotions flow at their speed – hearing and recognizing them – without having to solve them, but include them in our dance.
While tuning into our heart, we will be naturally getting to the rhythm (time) of our dance, as the heart is a rhythmic organ.
The solo work can evolve in different setups: dancing solo on stage, solo as a part of larger piece, two solos at the same time,… The deeper experience of our own dance will be softly bridged into compositional focus.
In this weekend, we will be harvesting what has been growing in your individual dance during the year.
Please register sending an email to robi.stepankova@gmail.com
Price: 3300czk
Earlybird till 20.9. 3000czk
Student, dance professional, tight belt: 2800czk
Photo: Tereza Juráková