prvky procesu

K základným prvkom Na telo orientovanej psychoterapie patria:

N a č ú v a n i e   t e l u //  Prostredníctvom tela sme nepretržite informovaní o vlastnom prežívaní a vonkajšom dianí v prítomnosti; na rozdiel od myšlienok, ktoré smerujú zväčša do minulosti či budúcnosti. Moja práca je ponukou nasledovať to, čo Je teraz. Tým budujeme balans medzi minulým a budúcim v bezprostrednosti aktuálneho zážitku. Telo je prítomné v každej chvíli. Prechádzanie vrstvami času (vtedy – teraz – potom), a priestoru (vnútorný – vonkajší), uvedomujúc si pohyb tela podporuje jasnosť vlastného zážitku. V práci teda podporujem načúvanie vnútornému a vonkajšiemu priestoru tela, uvedomovanie si ako načúvame a o čom nás to informuje.

T v o r e n i e //  Tvoriť, v podstate slova, znamená „činiť, aby niečo vzniklo, vyrástlo“. Prostredníctvom pohybu a slov tvoríme, vyjadrujeme sa neustále, a preto často krát automaticky, podvedome. Telo obsahuje v každej chvíli konkrétne informácie o nás samých, o našich zámeroch (Smer, Tvar, Rýchlosť, Rytmus, Dynamika, atď.). Čokoľvek vytvárame, telo je v každej ch víli plne aktívne; vytvárať môžeme len prostredníctvom tela.
V práci sa preto citlivo zameriavam na zvedomovanie toho, ako vytvárame to čo vytvárame, a ako to prežívame, aké významy tomu dávame v skúsenosti.

V spôsoboch tvorenia vlastného (hmatateľného či nehmatateľného) materiálu sa nachádza bohatá informácia o nás samých. Mojou prácou je podporovať človeka vo všímaní si tejto informácie, v prehĺbení telesného vedomia o nej. To vedie k prehĺbeniu sebapoznania.

V z ť a h //  Každý pohyb ide odniekiaľ-niekam, spája dva minimálne body – je teda základom vzťahu. V procese tvorenia pohybu (slov, vzťahov, zvykov, …) tkvie pre každého z nás identický spôsob vytvárania vzťahu (spôsob kompozície). V tejto práci je možné dozvedieť sa viac o tom, ako v živote vytvárame vzťahy a ako ich prežívame a to priamo cez pohyblivé telo.

I n t u í c i a //  Časom, v procese práce dospievame k jednej z podstát – povoleniu pohybu tak, ako sa vynára v každej chvíli. Ide o povolenie nasledovať seba samého. Dá sa to nazvať i nasledovanie vlastnej intuície. Pričom intuícia je vedená konkrétnosťou a aktuálnosťou tela a naopak neustále nás in-formuje o našom smerovaní, o našich voľbách, rozhodnutiach.