o práci/about the work

(for ENG scroll down please)

Psychoterapeutická práca prebieha formou 60 – 90 minútového sedenia. Záleží na individuálnej dohode s klientom. 

Aktuálne pracujem v centre mesta Brna (v pokojnom priestore 5 minút chôdze od hlavnej vlakovej stanice).
Je so mnou možné pracovať i online po dohode.

Psychoterapeutické stretnutie sa môže rozvinúť

  • ako krátkodobá práca (1 – 2 sedenia) zameraná na podporu tvorivého flow, alebo ako “couching” zameraný na konkrétnu otázku
  • alebo formou dlhodobej psychoterapeutickej práce.

Dôležitou súčasťou terapie je rozhovor, ktorý je doplnený technikami, ktoré nám umožňujú vnímať telesné prežívanie. Tým sa telo v terapeutickom procese zahrnie ako dôležitý zdroj informácií o tom, čo sa aktuálne v klientovi deje, nie je odložené do úzadia. Zapojenie pohybu umožňuje podporiť klienta v: seba-prejavení sa, v práci so studom, v zlepšení vzťahu k sebe samému/samej, či v spracovaní hlbších konfliktov či traumy.

Psychoterapeutické stretnutia je možné uskutočniť po Anglicky, Španielsky, Francúzsky.

  • – –

ENG

The psychotherapeutic work takes the form of a 60-90 minute session, depending on the individual agreement with the client. 

I currently work in the centre of Brno (5 minutes walk from the main train station).
It is also possible to work with me online upon agreement.

The psychotherapeutic session can develop:

  • as a short-term work (1-2 sessions) aimed at supporting the creative flow, or like a “couching” session focused on a specific issue
  • or in form of a longer term psychotherapeutic work.

An important part of the therapy is conversation, which is complemented by techniques that allow us to perceive bodily experience. In this way, the body is included in the therapeutic process as an important source of information, rather than being put into the background.

The involvement of movement allows us to support the client in: self-expression, working with shame, improving the relationship with own body and self, or processing deeper conflicts or trauma.

Psychotherapy sessions can be in English, Spanish, French.