Workshop tance a improvizace v Buran teatr 3-4/3/2018

for English please scroll down :::

TELO A JEHO SLOVÁ

Workshop tanca a improvizácie pre umelcov.

Práca sa zameria na tréning vnímavosti a prítomnosti cez štúdium základných fyziologických a anatomických princípov tela. Čas bude venovaný všímaniu si telesného diania zvnútra a zároveň tomu, ako je pohyb artikulovaný a komponovaný v priestore a čase. Tým sa prehĺbi vedomie vlastnej telesnosti priamo cez pohyb. Spomenieme si na stav, kedy slová telo osídľujú a sú bezprostredne späté s jeho pohybom. Cez skúsenosť sa odkryjú nové možnosti a nuansy pohybu, obnovia sa vzťahy medzi pohybom a rečou. Tým sa obohatí náš verbálny a neverbálny slovník. Detailným štúdiom tvorby pohybu a slova sa priblížime k podstate ich vznikania. Tanec bude premostením konkrétneho s abstraktným. Táto intenzívna práca nám dovolí tvoriť vlastné umenie z nových miest tela.

Účastník zažije intenzívnu tvorivú skúsenosť v práci s telom ako zdrojom bohatej a nevyčerpateľnej informácie, a neverbálnych významov. Bude sa môcť učiť priamo v okamihu tvorenia pohybu/slov. Kurz ponúkne nástroje vychádzajúce z techniky tanečnej improvizácie a Skinner Releasing Technique. Dôraz bude kladený na podporenie scitlivenia a uvoľnenia tela, rovnako ako introspekciu cez pohyb. To priamo podporí umelcovu intuíciu a spontaneitu.

Workshop je určený pre umelcov a ľudí s vážnym záujmom o prehĺbenie práce s telom a o štúdium umenia tanečnej improvizácie a instantnej kompozície. Táto práca obohacuje proces tvorby u tanečníkov, hercov, poetov, architektov, lingvistov, hudobníkov,…

So sebou: pohodlné teplé oblečenie, zápisník

facebook

Buranteatr.cz

:::

BODY AND ITS WORDS

Workshop of dance and improvisation for artists.

The work deals with the training of receptivity and presence through the study of the basic physiological and anatomical principles of the body. Time will be dedicated to noticing the inner happenings and, at the same time to how movement is articulated and composed in space and time. Thus, the awareness of one´s own bodi-ness will deepen directly through movement. We will remember the state when the words inhabit the body and they are directly linked to its movement. The experience will reveal new possibilities and nuances of movement, the relationships between the movement and speech will be renewed. Hence our verbal and nonverbal vocabulary will be enriched. Studying the movement and words creation in detail, we will approach the essence of their origins. The dance will be the bridge between the concrete and abstract. This intensive work will allow us to create our own art from the new places of the body.

The participant will go through an intensive creative experience in the work centered in the body as a source of the rich and endless information and nonverbal meanings. He/She will be able to learn directly in the moment of the movement/words creation. The workshop will provide tools coming from the technique of dance improvisation and Skinner Releasing Technique. The emphasis will be placed on sensitization and release of the body as well as introspection through movement. That will directly support the artist´s intuition and spontaneity.

The workshop is dedicated to artists and people with a serious interest in deepening the bodily work and the study of improvisation and instant composition. This work may enrich the process of creation of dancers, actors, poets, architects, musicians,…

With you: warm comfortable clothes, a notebook

facebook