Summer intensive dance workshop 2021

for English please scroll down///

 

P S Á T   T A N C E   Z   Č A S U   T Ě L A . Letní workshop tance a instantní kompozice

Tato intenzivní taneční práce se zaměří na prohloubení techniky improvizace
a smyslu pro instantní kompozici.
Přes fyzický trénink budeme zcitlivovat a rozšiřovat nástroje zakořeněné v subtilním smyslovém vnímání, celo-tělesné propojenosti a kinestetické přítomnosti. Technika improvizace znamená umět zapojit tyto tělu vlastní dráhy okamžitě a ve službách našemu uměleckému jazyku. 

Tento krát nám ladění se na čas dá základ pro práci s tichem, rytmem a frází. To se bude dít následujíc přirozený flow těla – tu živost, která pohání naši fyzickou inspiraci a probouzí poetické pudy.

Workshop je navržen jako pozvánka jít o krok dál směrem k tvorbě A sdílení tanečního díla, které vznikne během workshopu samotného s podporným choreografickým vedením. Tento záměr vychází z jasné potřeby upevnit a potvrdit studium a trénink tance přes jeho performační akt a setkání s divákem. Práce během workshopu bude organizována denně, od pondělí do soboty, do 6 hodin kombinace tréninku těla, choreografických a kompozičních  zadání vedoucích k vytvoření tanečního díla. Uvedení díla se uskuteční na závěr workshopu v neděli 1. 8. v Brně.

 

P R A K T I C K É   I N F O R M A C E

Workshop je pro tanečníky, fyzické herce, performativní umělce, lidi s několikaletou taneční praxí.

Č A S
26. 7. - 1. 8.* 2021 (příchod v neděli 25. 7.)

* V neděli 1. 8. se uskuteční uvedení díla v Brně. Je možné zúčastnit se workshopu v jeho plnosti a nebýt ve výsledném díle, je však potřeba udělat toto rozhodnutí na začátku týdne. Přesun z místa workshopu do místa hraní bude podpořen, nehrazen. Rovnako tak i ubytování v Brně.


M Í S T O
Trstěnice u Lytomyšle (15min od Svitav),
na rekonstruovaném statku se prostorným tanečním studiem v bývalé stodole na klidném a krásném místě v přírodě


C E N A
10 000kč/390€,

student: 8 650kč/340€ (zahrnuje lektorné, ubytování, stravu, management uvedení díla). Při registraci do 17. 6. je cena 9 000kč/350€. Po dohodě možnost platit na splátky.

R E G I S T R A C E
Zasláním mailu s krátkým bio a motivací na robi.stepankova@gmail.com nejpozději do 10. 7. Při registraci je nutné obratem uhradit depozit ve výši 3 000kč/120€ (vratný jen v případě zrušení workshopu pro opatření spojené s covid).  

U B Y T O V Á N Í
můžete si vybrat bydlet ve sdíleném pokoji na statku anebo ve sdílené venkovní jurtě

S T R A V A
3xdenně, i vegetariánská/veganská z lokálních produktů

 

 

 

 

workshop studio

 

Link to the FB event

: : : : : : : : : : : : : :

W R I T I N G  D A N C E S  F R O M  T I M E  O F  T H E  B O D Y
Summer workshop of dance and instant composition

This intensive dance practice will focus on deepening the technique of improvisation and the sense for the instant composition.

Through physical training we will be sensitizing and broadening the tools that are rooted in the subtlety of our sensual perception, whole body connectivity and kinesthetic presence. The improvisation technique means knowing to immediately involve these bodily pathways and navigate them in service of our artistic language.

This time, tuning into the time will give us the ground for the work with silence, rhythm, and phrase. It will happen following the natural flow of our bodies – that aliveness, which propels our physical inspiration and awakens the poetic drives.

The workshop is designed as an invitation to make a step further towards dance making AND presenting a dance piece created during the workshop itself with a choreographic support. This intention ensues from a clear need to consolidate the study and training of dance in its performative act and encounter with the audience. The work will be organised daily, from Monday-Saturday, into 6 hours combining bodily training, choreographic and compositional assignments leading us to construct a dance piece. The piece will be presented at the end of the workshop on Sunday 1. 8. 2021 in Brno.

 

P R A C T I C A L   I N F O R M A T I O N

The workshop is for dancers, physical actors, performative artists and persons with a couple of years of dance practice.

T I M E
26. 7. - 1. 8.* 2021 (arrival 25.7. late afternoon)

* On Sunday 1. 8. the piece created during the workshop will be presented in Brno. I tis possible to participate at the workshop fully without being involved in the piece, it is necessary to take this decision at the beginning of the week. The transfer from the place of the workshop to the place of the show will be supported, not payed. And so the accommodation in Brno.

L O C A T I O N
Trstěnice u Litomyšle (15min from Svitavy), a reconstructed farm with a dance studio in a former barn, on a calm and beautiful location in nature that offers space to relax

P R I C E
10 000czk/390€, student: 8 650czk/340€ (comprising class, accommodation, meals, management of the show).
If you register till 17.6., the price is 9 000kč/350€.

It is possible to pay in installments.  

R E G I S T R A T I O N
Please send an email with a short motivation and bio to robi.stepankova@gmail.com latest till 10. 7.
By registration you will be asked to transfer a downpayment of 3000czk/120€ (returned only if the workshop is canceled due to covid restrictions).

A C C O M M O D A T I O N
shared rooms or outside jurts

F O O D
3xday, also vegetarian/vegan kitchen possible from local products

 

FB