SUMMER DANCE WORKSHOP 2022

PSÁT TANCE / WRITING DANCES

/The workshop will be led in English/Slovak language. For ENG scroll down./

PSÁT TANCE
LETNÍ WORKSHOP TANCE, KOMPOZICE A PERFORMANCE

Taneční odchod do přírody pro soustředění a podporu flow fyzické tvořivosti.

Intenzivní taneční trénink se zaměří na prohlubování techniky improvizace a kultivaci umění instantní kompozice tance.

Práce během workshopu zapojí vrstvy hmotného, energetického a imaginárního těla, jež jsou nedělitelnou součástí tvorby tance, a které se vzájemně budou moct obohacovat.

Přes práci se zemí, prostorem a partnerem budeme zcitlivovat a dále upevňovat vnitřní nástroje a ´know-how´ vytváření a čtení improvizovaných  choreografií.

Toto studium zve účastníky k pohybové meditaci s cílem prohloubit své subtilní smyslové vnímání, sladit se s vlastním Self jež je zdrojem vitální intuice a inspirace. Tím se přímo celé tělo propojí do celku a fyzicky zpřítomní.  

Účastník bude zván k uvolnění těla a mysli směrem k bdělosti a připravenosti jít do akce pohotově – vyjádřit se v tanci okamžitě. Uvolnění nabídne způsob ke kultivaci prostrannosti těla, jež přímo komunikuje s vnějším prostorem.

V práci uděláme krok dál od fyzického tréninku k praxi tvorby, sdílení a čtení tanečních kompozic. Budeme se učit pracovat ve vztahu performer-divák,  prozkoumáme módy scénické existence a možnosti ´mluvení´ tanečníka s divákem.

Účastník bude podpořen v poznání a rozvíjení vlastního tanečního jazyka, jeho poezie a významů. Pro pokročilé účastníky nabídne prostor pro prohloubení vztahu s vlastním tvůrčím self a pro krystalizaci a rozpoznání charakteru svého aktuálního tanečního rukopisu.

 

PRAKTICKÉ INFORMACE

ČAS
24.– 31. 7. 2022

Od 25. – 29. 7. budeme pracovat v studiu v přírodě na statku v Trstěnicích u Litomyšle (1,5hod. od Brna). Každý den kromě středy budeme pracovat od 10:00-17:00, ve středu jenom půl dne.
V sobotu se přesuneme do Brna, kde budeme 30. a 31. 7. zkoušet v galerijním prostoru Domu Umění Města Brna, kde v neděli uvedeme taneční dílo, jako výstup týdenní práce.

Je možné zúčastnit se workshopu v jeho plnosti a neparticipovat na představení.
Dopravu do Brna a ubytování v Brně si každý účastník zabezpečí sám, organizátor je logisticky podpoří.

MÍSTO
Trstěnice u Litomyšle (15min od Svitav-vlak), na statku s prostorným tanečním studiem v klidné krásné přírodě

CENA
11 000kč / 450€
Při závazné registraci do 27. 5. je cena 10 000kč / 410 €.
Student/Těsný rozpočet 9 000kč / 370€

Cena zahrnuje hodiny tance, ubytování, stravu, produkci spojenou s uvedením díla, nájem studia a galerie.
Po dohodě možnost platit na splátky.


V případě zrušení vaší účasti na workshopě, bude účtován následující poplatek:

Pokud zrušíte svou účast po 13. 7. 2022, bude vám účtováno 75% příslušného poplatku.
Pokud zrušíte účast později než 48 hodin před konáním workshopu, bude vám účtován plný poplatek - s výjimkou případů, kdy vaše místo obsadí jiná osoba.
Pokud bude nutné workshop zrušit, bude vám vrácen celý poplatek.

UBYTOVÁNÍ
Ve sdíleném pokoji na statku nebo ve venkovní jurtě

STRAVA
3xdenně (vegetariánská a veganská strava)

REGISTRACE
Prosím pošlete mail s krátkým bio a motivací na robi.stepankova@gmail.com.

INFO
V případě dotazů mně neváhejte kontaktovat mailem:  robi.stepankova@gmail.com
FB ORBITA.space

 

/ENGLISH/

WRITING DANCES
SUMMER WORKSHOP OF DANCE, COMPOSITION AND PERFORMANCE

A dance retreat into nature for concentration and renovation of our creative flow.                           

This intensive dance training proposes deepening of the improvisation technique and cultivating the art instant dance composition.

The work during the workshop will engage the layers of the tangible, energetic and imaginary body that are integral to dance making and which do enrich each other.

Working with ground, space and partner, we will sensitize and further consolidate the inner tools and a 'know-how' of making and reading improvised choreographies.

This study invites the artist to a movement meditation to deepen their subtle sensory perception, aligning with their own Self which is a vital source of intuition and inspiration. In doing so, the whole body is directly connected to the whole and made physically present.

The participant will be invited to relax the body and mind towards alertness and readiness to take action promptly - to express themselves in dance instantaneously. The release will offer a way to cultivate a spaciousness of the body that relates to the outer space directly.

In work we will take a step further from physical training to a practice of making, sharing and reading dance compositions. We will spend time working the performer-spectator relationship, exploring modes of stage existence and the wishes of how to ´speak´ dancing from stage.  

The participant will be encouraged to explore and develop their own dance language, its poetry and meanings. For more advanced participants, it will offer a space to deepen the relationship with their own creative self, its actual needs and to crystallize and recognize the character of their current dance signature.

 

PRACTICAL INFORMATION

TIME
24.– 31. 7. 2022
From 25th – 29th we will be working ar the studio in Trstěnice by Litomyšl (ca 1,5hrs. From Brno). Every day apart from Wednesday we will work from 10:00-17:00, on Wednesday a half day only.

On Saturday we will move to Brno to rehearse on 30 and 31 July in the gallery space of the House of Arts Brno, where on Sunday we will perform a dance piece as an outcome of the week work.

It is possible to attend to the workshop and not participate in the performance.
The transport to Brno and accommodation there will be arranged by each participant, organizer will support them logistically.

PLACE
Trstěnice by Litomyšl (15min from Svitavy - train), on a farm with a spacious dance studio in a quiet beautiful nature

PRICE
11 000czk / 450€
By registration and payment till 27. 5., the price is 10 000czk / 410 €.
Student/Tight budget 9 000czk / 370€

The price includes classes, accommodation, meals, production associated with the performance, space rents.


In case of cancellation of your participation, the following fee will be charged:

If you cancel your participation after July 13th 2022, you will be charged 75% of the respective fee.
If you cancel later than 48 hours before the workshop, you will be charged the full fee - except if another person takes your place.
If it is necessary to cancel the workshop, you will be refunded the full fee.

 

REGISTRATION
Please send an email with a short bio and motivation to robi.stepankova@gmail.com latest till 20. 6. 2022.

Workshop is designed for dancers, physical actors, performers, artists and people with previous dance experience.

ACCOMMODATION
In a shared room at the farm or in an outside yurt

MEAL
3xday (vegetarian and vegan meal)

INFO
In case of any questions please contact me by email at robi.stepankova@gmail.com.
FB ORBITA.space

 

UČÍ
Roberta Legros Štěpánková studovala tanec ve Španělsku a Nizozemsku. V roku 2014 se začala aktivně věnovat improvizaci a umění instantní kompozice. Od roku 2017 vytvořila a uvedla řadu tanečních díl od sól k větším tanečně-divadelním projektům. Doteď umělecky působila v ČR, na Slovensku, ve Španělsku a Nizozemsku. Aktuálně sídlí v Brně, kde učí tanec, pracuje jako choreografka, performérka a na tělo orientovaná psychoterapeutka. Roberta ve výuce přechází ze zážitkového prozkoumání základů fyziologie těla ve vztahu se zemí, prostorem a časem ke kompozičnímu fokusu – k pohledu na to jak tanec žije v prostoru a čase jeviště. Ráda klade důraz na přibližování se čisté přítomnosti, ze které může vznikat tanec. V tvorbě se zajímá o rozpoznávání poetických, mytických i každodenních významů jako součásti tanečního jazyka performéra. V učení si klade za úlohu podpořit studenty v rozvinutí vlastní umělecké řeči. Její hodiny navštěvují tanečníci, herci, hudebníci a poeti, kteří tvoří přes tělo.

TEACHES
Roberta Legros Štěpánková studied dance in Spain and the Netherlands. In 2014 she started to devote herself to improvisation and the art of instant composition. Since 2017 she has created and performed a number of dance works varying from solos to larger dance-theatre projects. Until now she has worked artistically in the Czech Republic, Slovakia, Spain and the Netherlands. She is currently based in Brno, where she teaches dance, works as a choreographer, performer and body-oriented psychotherapist. Roberta's teaching moves from proposing an experiential exploration of the physiological basis of a body in relation to ground, space and time to a compositional focus, looking at how dance lives in the space and time of stage. Roberta likes to emphasize approaching the pure presence from which dance can emerge. Her work is interested in recognizing poetic, mythic and everyday meanings as part of the dance language of the performer. In teaching, she aims to encourage students to develop their own artistic speech. Her classes are attended by dancers, actors, musicians and poets who involve the body.