príklady sťažností/examples of complaints

Do psychoterapie prichádzajú klienti na základe nespokojnosti so psychickým
či somatickým (telesným) stavom, ktorý prežívajú.

Príkladmi sťažností, s ktorými ľudia prichádzajú môžu byť:

- prežívanie negatívnych emócií - smútok, strach, úzkosť, hnev,
ktoré prirodzene neodoznievajú

- neustále sa opakujúce myšlienky, pocit „zacyklenosti v myšlienkach“
- silné negatívne spomienky, ktoré naďalej vyvolávajú nepokoj, úzkosť, strach
- prežitok traumy - nehody, ublíženia, znásilnenia, zneužitia
- nerozhodnosť
- pretrvávajúca nespokojnosť so sebou samým, so svojím telom alebo s okolím  

 

Príkladmi somatických (telesných) sťažností môžu byť:

- zablokovaný dych
- napätie svalov alebo hlboké telesné napätie, neschopnosť uvoľniť sa
- bolesť chrbta, bolesti hlavy, pretrvávajúca bolesť bez zjavnej potvrdenej diagnózy
- problémy so spánkom, zaspávaním, nočné mory
- únava
- znecitlivenie v tele alebo v jednej z jeho častí
- averzia voči vlastnému telu alebo jeho časti

Clients come to psychotherapy on basis of dissatisfaction with the psychological
or somatic (bodily) states they are experiencing.

Examples of these complaints may be:

- Experiencing negative emotions such as sadness, fear, anxiety, anger,
which do not naturally subside
- constantly recurring thoughts, feeling 'stuck in thought'
- strong negative memories that continue to cause anxiety
- experience of trauma - accident, rape, abuse, harm
- indecision
- persistent dissatisfaction with oneself or the environment  

 

Some examples of somatic complaints are:

- blocked breath
- muscle tension or deep bodily tension, incapacity to release and relax
- back pain, headache, other pain without confirmed physiological diagnosis
- problems with sleeping, falling asleep, nightmares
- tiredness
- numbness in the body or in one of its parts
- aversion to one's own body or part of it