upcoming autumn workshop :

THE SKIN OF THE UNIVERSE weekend dance workshop
15. - 16. 10 2022 / 10:00 - 17:00 / Brno

in CZ/ENG

 

 

(ENGLISH below)

 KŮŽE VESMÍRU

Víkendový taneční workshop

Improvizace a instantní kompozice

Záměrem workshopu je podpořit přesnost projevu tanečníka přes trénink artikulace těla a rozeznávání jeho pohybových tendencí. Hlavním fenoménem, kterému se budeme věnovat je prostor a pronikání do prostoru v tanci přes permeabilní membránu kůže. Kůže jako hranice a spojovatel zároveň bude prozkoumána jako vrstva opory.
Přes propojení se s vrstvou kůže zjasníme způsoby vztahování se k prostoru a k druhým tanečníkům. V práci s dotekem zjemníme receptivitu k tomu co je přítomné a pro význam doteku v tanci. Fyzický kontakt bude součástí komunikace s tanečním partnerem i s divákem.  

V rodící se kompoziční práci bude kladen důraz na všímání poetických významů bytí v prostoru, bytí s prostorem jako partnerem a bytí s druhým tančícím tělem. V tvorbě kompozic budeme spolupracovat se živou hudebnicí Žanetou Vítovou.
Making compositions we will collaborate with live musician Žaneta Vítová.

Neustále se budeme pohybovat mezi tancem a poslechem, pozorováním, čtením tance a jeho choreografie – jak tanec existuje v prostoru a jak prostor radikálně mění, jak dotek existuje v interpersonálním prostoru divadla/jeviště a jak prostor anebo prožívání prostoru mění. Budeme se učit rozpoznávat specifika v rozmanitosti exprese různých tanečníků.

Projev tanečníka a partnerská práce budou vedeny ke kultivaci „kompoziční mysle“. Kompoziční mysl je náš tělesný smysl pro vnímání vztahů, jež naše tělo (vědomě či podvědomě) tvoří v čase a v prostoru. Zahrnuje dovednost spontánního čtení poezie těchto vztahů a jejich významů. Kompoziční mysl je jemnou vnímavostí a neustálým zpřítomněním mysle tanečníka ve vztahu k divákovi a k světu.

Pro: tanečníky, performery, herce a hudebníky pracující s tělem, veřejnost s taneční zkušeností

Cena: 2200kč, student 1800kč, při registraci do 27. 9. - 2000kč

Časy: sobota a neděle, 15. – 16. 10. 2022 / 10:00-17:00 (1,5h. oběd. pauza)

Místo: velký sál, SVČ Lužánky, park Lužánky

Registrace nejpozději 10. 10. mailem na robi.stepankova@gmail.com.

- - - - -

THE SKIN OF THE UNIVERSE

A weekend dance workshop

Improvisation and instant composition

The intent of this workshop is to promote precision in the expression of the dancer through training of articulation of the body and recognition of its movement tendencies. The main phenomenon we will physically study is space and the expansion into space in dance through the permeable membrane of the skin. The skin as a boundary and at the same time a connector will also be explored as a layer of support.

Through connecting with the skin layer, we clarify ways of relating to space and to other dancers. Working with touch, we will refine the receptivity to ´what is present´ and the meaning of touch in dance. Contact will become a part of the communication with the dance partner and the audience. 

The emerging compositional work will emphasize noticing the poetic meanings of being in space, being with space as a partner, and being with the other dancing body. In making dances we will collaborate with live musician Žaneta Vítová.

We will constantly move between dancing and listening, observing, reading dance and its choreography - how dance exists in space and how is space radically changed by dance, how touch and non-touch exists in the interpersonal space of the theatre/stage and how is space and/or the experience of space changed by the touch. We will learn to recognize the specifics in the diverse expression of a variety of dancers.

The dancer's expression and partner work will be guided to cultivate the "compositional mind". The compositional mind is our bodily sense of the relationships that our bodies (consciously or subconsciously) create in time and space. It includes a skill of a spontaneous lecture of the poetry of these relationships with their meanings. The compositional mind is a subtle receptivity and a constant presence of the dancer's mind in relation to the spectator and the world.

For: dancers, performers, actors and musicians working with the body, people with dance experience

Price: 2200kč, student 1800kč, by registration till 27. 9. - 2000kč

Times: Saturday and Sunday, 15. – 16. 10. 2022 / 10:00-17:00 (1,5h. lunch break)

Place: large studio, SVČ Lužánky, Lužánky park

Registration: sending an email to robi.stepankova@gmail.com latest till 10. 10. 2022