Dance workshops series 2024

CZ

Drazí tanečníci,

V roce 2024 pokračuji ve výuce tance v sérii 3 víkendových workshopů, letního intenzivního workshopu v Trstěnicích a pravidelních lekcí organizovaných během roku v Brně.

Zvu vás k účasti na všech nabízených kurzech, pokud improvizace a umění okamžité kompozice oslovuje vaši uměleckou duši, protože pravidelnost akce v procesu tělesného učení je jedním z nejpodstatnějších prvků, pokud chcete rozvíjet svou techniku.

Některé z cílů lekcí jsou:

- napomáhat rozvíjení vašeho zdravého vztahu k vlastnímu tělu, podporovat jeho schopnosti a dovednosti, spíše než poukazovat na nedostatky

- rozvíjet hlubší spojení se zemí a prostorem jako dvěma prvotními tanečními partnery

- prozkoumat a rozvinout způsoby vztahování se k vašim kolegům při tanečním/hudebním vystoupení a vzývat "autonomii ve spojení".

- vyživovat tělo přímou inspirací a spontaneitou a umožnit mu být naslouchajícím tělem

- podpořit vaši tělesnou přítomnost na jevišti tím, že vás naučím fyziologickým a psychospirituálním nástrojům, ke kterým máte kdykoli přístup

Jedním z dlouhodobých cílů je prostřednictvím společné práce usnadnit váš "přechod" na jeviště a sdílení vašich tanců s vnějším světem - publikem. Tvorba tance ve vystoupení je potřebnou praxí, která uzavře hodiny a hodiny vašeho tréninku ve studiu.

Pro jakékoliv informace mě kontaktujte mailem na robi.stepankova@gmail.com.

Těším se na vás & přeji vám mnoho šťastných tanců v roce 2024!

Robie

 

- - - - - - -

ENGLISH

ENG

In 2024 I continue teaching dance in a form of: 3 weekend workshops, intensive summer week workshop in Trstěnice and regular dance classes organized in Brno throughout the year.

I invite you to take part in all the proposed classes if improvisation and the art of instant composition speaks to your artistic soul, because regularity of action in the bodily learning process is one of the most essential elements if you wish to evolve your technique.

Some of the goals of the classes I propose are:

- to assist evolving your healthy relationship with your own body, supporting its abilities and skills rather than pointing to the lacks
- to cultivate a deeper connectedness with the ground and space as the two primal dance partners
- to explore and elaborate the ways of relating to your dance/music performance colleagues, inviting “autonomy in connection”
- to nourish your body and allow it be a Listening body
- to facilitate your bodily presence on stage by teaching physiological and psycho-spiritual tools you can access any time

One of the long-term goals is to through the together work facilitate your “passage” towards stage and sharing your dances with the outside world – the audience. Making dance while performing is the very necessary practice to conclude the hours of your studio training.

For any details contact me by mail at robi.stepankova@gmail.com.

I am looking forward to meeting you in dance & I wish you many happy dances in 2024!

Robie

 

 

II. workshop: The listening body:
poetry of sound and our dances
with LIVE musician
20. - 21. 4. 2024 10:00-17:00 (on Sun till 19:00)
FB more information/víc informací

Série workshopů tance: improvizace a kompozice 2024

Questions and Inscriptions:
robi.stepankova@gmail.com