SUMMER WORKSHOP WRITING DANCES ´23

dance studio

/text po česky níž/

WRITING DANCES

SUMMER DANCE WORKSHOP: IMPROVISATION & INSTANT COMPOSITION 

22 - 28 July 2023 Trstěnice u Litomyšle/Brno, Czech Republic

 

Intensive dance training in nature with a public sharing in formo f a dance performance on 28th July in Brno.

The workshop will focus on deepening the improvisation technique and cultivating a sense for instant composition of dance and choreography.

The somatic work during the workshop will engage layers of physical, energetic and imaginary bodies that are integral to the creation and sharing of our dances. This connection will happen with the aim of recognizing and enriching the wholeness of the dancers, their movement language, bodily imagery and poetry.

Through working with ground, space and dance partner we will sensitize and further consolidate the tools for making and reading instant choreography.

Instant composition is a discipline of writing dance into clearly articulated choreography and reading the emerging composition and its meanings on multiple levels in real time. 

This study invites participants into movement meditation and conscious action in order to refine one's subtle sensory perception. It enhances alignment with one's Self which is a source of vital intuition and inspiration. This directly makes the whole body present and connected in union.

The participant is invited to relax the body and mind towards alertness and readiness to go into action promptly - it is a training in the immediate bodily participation with presence, it is the creation of choreography from presence. Nowadays, this approach is highly demanded - it teaches us to be flexible and create from what is now. The practice of releasing into action cultivates the body's availability and readiness to “now” that is constantly changing.

In this work, we will connect physical training with creating, sharing and reading dance compositions. We will work in a performer-observer relationship, explore forms of scenic existence (e.g. solo, duet, group...) and modes of choreographic thinking (What are we saying while making our choreography?).

Participants will be encouraged to develop their own dance language, its poetry and meanings. Space will be offered to let crystallize and recognize the textures and tendencies of their current dance signature.

 

PRACTICAL INFORMATION:

TIME

22-28. 7. 2023

From 22 - 26 July we will work in a studio in nature on a farm in Trstěnice near Litomyšl (1,5h from Brno). On Saturday (the day of arrival) we will work from 16:00 till 19:00. Every other day except Monday we will work from 10:00 till 17:00 with a lunch break, on Monday from 10:00 till 13:00 (after lunch there will be time for rest or individual work in the studio).
On Thursday 27th July after lunch we will move to Brno, where we will visit the performance space (former distillery at Pekařská 78, Brno). On Friday 28th we will rehearse in the performance space from 10:00 till 17:00 and at 18:00 we will present a public sharing - a dance performance.

In the workshop we will partly work with a live musician who will accompany the performance.

Based on an agreement, it is possible to participate in the workshop fully without taking part in the public sharing.

Transport to Brno and accommodation in Brno will be arranged by each participant individually, the organizer will support its logistics.

 

LOCATION
Trstěnice near Litomyšl (15min from Svitavy-train), on a farm with a spacious dance studio in a quiet and beautiful nature

 

PRICE
12 500kč / 535€ 
Earlybird: registration and payment by 31st of May: 11 500kč / 490€
Student, people on a tight budget: 10 000kč / 430€

The price includes dance lessons, accommodation, meals, production related to the performance, studio and performance space. It is possible to pay in installments upon agreement.

 

REGISTRATION
Please send an email with a short bio and your motivation to robi.stepankova@gmail.com till 20th of June, 2023.

This workshop is for dancers, physical actors, performers, artists and people with dance experience and interest in improvisation and instant composition.

 

CANCELLATION CONDITIONS
In case of cancellation of your participation in the workshop, the following fee will be charged:
If you cancel after 7. 7. 2022, you will be charged 75% of the applicable fee. If you cancel your participation later than 48 hours before the workshop, you will be charged the full fee - except if another person takes your place. If the workshop has to be cancelled by the organizer, you will be refunded the full fee.

 

ACCOMMODATION
In a shared room on the farm or in an outdoor yurt

 

FOOD
3 times a day (vegetarian and vegan food)

 

INFO
If you have any questions, contact me to: robi.stepankova@gmail.com
FB

 

 

 

 - - - CZ - - -

PSÁT TANCE

LETNÍ WORKSHOP TANCE: IMPROVIZACE & INSTANTNÍ KOMPOZICE  

22.– 28. 7. 2023 Trstěnice u Litomyšle/Brno

 

Intenzivní taneční trénink v přírodě s výstupem formou taneční performance v Brně 28. 7.

 

Workshop se zaměří na prohlubování techniky improvizace a kultivaci smyslu pro instantní kompozici tance a choreografie.

 

Somatická práce během workshopu zapojí vrstvy fyzického, energetického
a imaginárního těla, jež jsou nedělitelnou součástí tvorby a sdílení tance. Toto propojení se děje s cílem rozpoznávání a obohacení celistvosti tanečníka, jeho pohybového slovníku, tělesné imaginace a poezie.

Přes práci se zemí, prostorem a tanečním partnerem budeme zcitlivovat a dále upevňovat nástroje a ´know-how´ vytváření a čtení instantní choreografie.

 

Instantní kompozice je disciplína psaní tance do jasně artikulované choreografie a víceúrovňového čtení vznikající kompozice a jejich významů v reálném čase. 

 

Toto studium zve k pohybové meditaci i vědomé akci s cílem zjemňovat své subtilní smyslové vnímání. Podporuje sladění se s vlastním Self jež je zdrojem vitální intuice a inspirace. Tím se přímo celé tělo zpřítomní a propojí se do jednoty.

 

Účastník je zván k uvolnění těla a mysli směrem k bdělosti a připravenosti pro to, aby mohl jít do akce pohotově – je to trénink okamžitého účastnění se přítomnosti tělem, je to tvorba choreografie ze situace přítomnosti. V současnosti je tento přístup vysoce žádoucí – učí nás být flexibilní a tvořit z toho co je teď. Praxe uvolnění se do akce kultivuje dostupnost a pohotovost těla k „teď“, které se neustále mění.

 

V práci propojíme fyzický trénink s tvorbou, sdílením a čtením kompozic choreografie. Budeme pracovat ve vztahu performer - pozorovatel, prozkoumáme formy scénické existence (napr. sólo, duet, skupina,…) a způsoby choreografického smýšlení (O čem mluvíme, když píšeme choreografii?).

 

Účastník bude podpořen v rozvíjení vlastního tanečního jazyka, jeho poezie a významů. Bude nabídnut prostor pro krystalizaci a rozpoznání textur a tendencí svého aktuálního tanečního rukopisu.

 

PRAKTICKÉ INFORMACE:

ČAS
22. – 28. 7. 2023

Od 22. – 26. 7. budeme pracovat v studiu v přírodě na statku v Trstěnicích u Litomyšle (1,5hod. od Brna). V sobotu (den příchodu) budeme pracovat 15:00-19:00. Každý další den kromě pondělí budeme pracovat od 10:00-17:00, v pondělí 10:00-13:00 (po obědě bude čas na výlet po okolí a oddych, anebo individuální práci ve studiu).

Ve čtvrtek 27. 7. po obědě se přesuneme do Brna, kde 27. 7. večer prohlídneme prostor performance (v bývalém lihovaru na Pekařské 78, Brno). V pátek 28. 7. budeme zkoušet v prostoru 10:00-17:00 a v 18:00 uvedeme veřejné sdílení formou taneční performance.
Během části workshopu budeme pracovat s živým hudebníkem, který bude doprovázet performance.

 

Je možné zúčastnit se workshopu v jeho plnosti a neparticipovat na veřejném sdílení.

Dopravu do Brna a ubytování v Brně si každý účastník zabezpečí sám, organizátor je logisticky podpoří.

 

MÍSTO
Trstěnice u Litomyšle (15min od Svitav-vlak), na statku s prostorným tanečním studiem v klidné a krásné přírodní krajině

 

CENA
12 500kč / 535€ 
Při závazné registraci a platbě do 31. 5.: 11 500kč / 490€
Student, lidi s těsným rozpočtem: 10 000kč / 430€

Cena zahrnuje hodiny tance, ubytování, stravu, produkci spojenou s uvedením díla, nájem studia a prostoru pro performance. Po dohodě možnost platit na splátky.

 

REGISTRACE
Pošlete prosím email s krátkým bio a vaší motivací na robi.stepankova@gmail.com nejpozději do 20. 6. 2023.
Workshop je pro tanečníky, fyzické herce, performery, umělce a lidi s taneční praxí.

 

PODMÍNKY ZRUŠENÍ ÚČASTI
V případě zrušení vaší účasti na workshopě, bude účtován následující poplatek:

Pokud zrušíte svou účast po 7. 7. 2022, bude vám účtováno 75% příslušného poplatku.
Pokud zrušíte účast později než 48 hodin před konáním workshopu, bude vám účtován plný poplatek - s výjimkou případů, kdy vaše místo obsadí jiná osoba.
Pokud bude nutné workshop zrušit organizátorem, bude vám vrácen celý poplatek.

 

UBYTOVÁNÍ
Ve sdíleném pokoji na statku anebo ve venkovní jurtě

 

STRAVA
3xdenně (vegetariánská a veganská strava)

 

INFO
V případě dotazů mi napište: robi.stepankova@gmail.com
FB

& Robie Legros

 

header photo: Tereza Juráková
portrait photo: Mila Vašíčková

 

 

 

ENG
ROBIE LEGROS
studied dance in Spain and the Netherlands. In 2014 she started to actively engage in improvisation and the art of instant composition. Since 2017 she has created and performed a number of dance works ranging from solos to larger dance-theatre projects. Until now she has worked artistically in the Czech Republic, Slovakia, Spain and the Netherlands. Robie currently lives in Brno, where she teaches dance, works as a choreographer, performer and body-oriented psychotherapist.

In her teaching, Robie moves from the experience of the physical body in relation to the ground, space and dance partner to an open compositional focus and its cultivation. She guides the awareness towards the presence from which dance "improviso" can emerge. In her work she is interested in recognizing poetic, mythic and everyday images and translating them into meanings in the dance making. She is fascinated by movement work with space and space as a dynamic partner of the emerging dance.

Her classes are attended by dancers, actors, musicians, poets who create through the body, and people with dance experience and interest in improvisation and composition.

CZ

ROBIE LEGROS
studovala tanec ve Španělsku a Nizozemsku. V roku 2014 se začala aktivně věnovat improvizaci a umění instantní kompozice. Od roku 2017 vytvořila a uvedla řadu tanečních díl od sól k větším tanečně-divadelním projektům.

Doteď umělecky působila v ČR, na Slovensku, ve Španělsku a v Nizozemsku.

Aktuálně žije v Brně, kde učí tanec, pracuje jako choreografka, performérka a na tělo orientovaná psychoterapeutka.

Robie ve výuce přechází ze zážitku fyzického těla ve vztahu k zemi, prostoru a tanečnímu partnerovi k otevření se kompozičnímu fokusu a jeho kultivaci.

Robie směřuje vědomí do přítomnosti, ze které může vznikat tanec „improviso“. V tvorbě se zajímá o rozpoznávání poetických, mytických i každodenních obrazů a jejich překlad do významů tance. Fascinuje ji pohybová práce s prostorem a prostor jako dynamický partner vznikajícího tance.

Jejich hodin se účastní tanečníci, herci, hudebníci a poeti, kteří tvoří přes tělo, veřejnost s taneční zkušeností a zájmem o improvizaci a kompozici.