2023 WORKSHOPS SERIES

Click here for a detailed program and information:
Workshops series 2023 ENG_ROBIE LEGROS

Kliknite sem na detailný program a informácie:
Serie workshopu 2023 CZ_ROBIE LEGROS

 

CZ

Drazí tanečníci,

V roce 2023 jsem se rozhodla pokračovat ve výuce tance formou série workshopů organizovaných během roku v Brně.
Pravidelné kurzy prozatím nepokračují, nicméně pravidelnost vaší účasti na workshopech může vést k intenzivnímu učení, které lze doplnit jakýmikoliv dalšími kurzy tance, jógy či bojových umění. V průběhu roku budu s chutí pořádat "kompoziční setkání", které budou zaměřeny zejména na umění taneční kompozice.

Zvu vás k účasti na všech nabízených kurzech, pokud improvizace a umění okamžité kompozice oslovuje vaši uměleckou duši, protože pravidelnost akce v procesu tělesného učení je jedním z nejpodstatnějších prvků, pokud chcete rozvíjet svou techniku.

Některé z cílů mnou navrhovaných lekcí jsou:

- napomáhat rozvíjení vašeho zdravého vztahu k vlastnímu tělu, podporovat jeho schopnosti a dovednosti, spíše než poukazovat na nedostatky

- rozvíjet hlubší spojení se zemí a prostorem jako dvěma prvotními tanečními partnery

- prozkoumat a rozvinout způsoby vztahování se k vašim kolegům při tanečním/hudebním vystoupení a vzývat "autonomii ve spojení".

- vyživovat tělo přímou inspirací a spontaneitou a umožnit mu být naslouchajícím tělem

- podpořit vaši tělesnou přítomnost na jevišti tím, že vás naučím fyziologickým a psychospirituálním nástrojům, ke kterým máte kdykoli přístup

Jedním z dlouhodobých cílů je prostřednictvím společné práce usnadnit váš "přechod" na jeviště a sdílení vašich tanců s vnějším světem - publikem. Tvorba tance při vystoupení je velmi potřebnou praxí, která uzavře hodiny a hodiny vašeho tréninku ve studiu.

Sdílení taneční praxe je jednou z mých srdečních aktivit.

Pro jakékoliv informace mě kontaktujte mailem na robi.stepankova@gmail.com.

Doufám, že se uvidíme na workshopech, a těším se, že si spolu brzy zatančíme!

Přeji vám mnoho šťastných tanců v roce 2023!

Robie

FB

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ENG

In 2023, I decided to continue dance teaching in a form of a workshops series organized in Brno throughout the year.
The regular classes for the moment will not continue, however the regularity of your participation at the workshops may lead to intensive learning which may be complemented by any other dance, yoga or martial art classes. During the year, I will be eager to organize “compositional classes” that will focus on the skill and art of dance composition.

I invite you to take part in all the offered classes if improvisation and the art of instant composition speaks to your artistic soul, because regularity of action in the bodily learning process is one of the most essential elements if you wish to evolve your technique.

Some of the goals of the classes I propose are:

- to assist evolving your healthy relationship with your own body, supporting its abilities and skills rather than pointing to the lacks
- to cultivate a deeper connectedness with the ground and space as the two primal dance partners
- to explore and elaborate the ways of relating to your dance/music performance colleagues, inviting “autonomy in connection”
- to nourish your body and allow it be a Listening body
- to facilitate your bodily presence on stage by teaching physiological and psycho-spiritual tools you can access any time

One of the long-term goals is to through the together work facilitate your “passage” towards stage and sharing your dances with the outside world – the audience. Making dance while performing is the very necessary practice to conclude the hours of your studio training.

Sharing the dance practice is one of my heart activities.

For any details contact me by mail at robi.stepankova@gmail.com.

I hope to see you at the workshops and look forward to dancing together soon!

I wish you many happy dances in 2023!

Robie

FB