Individuálne hodiny tanca

foto Patrick Beelaert 2021

 

for ENG see below

Ak máte chuť na prehĺbenie svojej tanečnej práce v prostredí bezpečia a podpory, doprajte si INDIVIDUÁLNU HODINU TANCA so mnou :-)

Individuálna hodina tanca je tu ak

- cítiš potrebu ďalej, individuálne a intímnejšie rozvíjať svoj tanec
- sa chceš zamerať na konkrétne telesné potreby-tendencie alebo chceš zapracovať na špecifickom cieli
- by si rada/rád napredoval/a rýchlejšie vo svojom tanečnom tréningu i v procese tvorby
- by si sa rada/rád začal/a tancu venovať, ale na skupinovú hodinu to zatiaľ nevidíš

V hodine si kladiem za cieľ vytvoriť intímny otvárajúci sa priestor pre pohyb a tanec, podporu uvoľnenia a napredovanie v telesnej práci - technike i umení tvorby tanca. Špecificky sa vieme zamerať na umenie kompozície. Pri vedení hodiny zapájam svoje schopnosti v detailom pozorovaní pohybu, telesného usporiadania a bez posudzovania ponúkam, navrhujem nové možnosti k zmene alebo k rozvinutiu tanca.

Súčasťou hodiny môže byť:

- zameranie sa na tvoju špecifickú tému, konkrétnu potrebu, ktorá je aktuálna v tvojej telesnej práci a/alebo v tvorbe

- "hands-on", telesná manipulácia a práca s dotykom na podporu uvoľnenia a telesného balansu

- ponuka individuálne navrhnutej zostavy cvičení/zadaní

- použitie ´trénovaného pozorovania´ tvojho tanca a použitia informácie z pozorovania pre pretvorenie pohybových vzorcov, ďalšie rozvinutie tvojej techniky

- podpora prirodzeného usporiadania tela

- zapojenie imaginatívnych cvičení, ktoré podporujú intuíciu, spontaneitu a dôveru v telo

Hodina: 70min.
Miesto: v ponuke je niekoľko priestorov, záleží na individuálnej dohode
Cena: 800kč
Mail: robi.stepankova@gmail.com, FB

 

ENG

If you wish to deepen your dance work in an environment of safety and support,
treat yourself with an INDIVIDUAL DANCE CLASS with me :-)

An individual dance class is here

- if you feel the need to further, develop your dance individually and more intimately

- if you want to focus on specific physical needs-tendencies or you want to work on a specific goal

- if you would like to move faster in your dance training and creation process

- if you would like to start dancing, but you don't see it for a group class yet

In class, I aim to create an intimate and opening space for the movement and dance, support for the relaxation and release of the body. Specifically, we can also focus on the art of instant composition.

When leading the class, I engage my skills in detailed observation of movement, body alignment and without judging I propose new possibilities to change or develop the habitual ways of making dance.

The class can include:

- focusing on your specific topic, a specific need that is relevant in your physical work and/or creation

- "hands-on": body manipulation and touch work to support relaxation and body balance

- proposition of individually designed set of exercises/assignments

- the use of ´trained observation´ of your dance and of this information to transform any movement patterns

- support of the natural alignment of the body

- involving imaginative exercises that propel the intuition, spontaneity and trust in the body process

Hour: 70min.
Location: there are several spaces disponible, depending on individual agreement
Price: 800 Czk/30€
Mail: robi.stepankova@gmail.com, FB