Expo Eli Dijkers “Nightfall/Súmrak”

Výstava fotografie Eli Dijkersa bude zahájená vernisážou za prítomnosti umelca vo štvrtok 24. septembra 2020 o 18:00 hod, v Galérii M ́ART PRINT vo Veľkom Záluží.
Srdečne Vás pozývame! 

/The exposition of photography by Eli Dijkers will be opened on Thursday 24th September 2020 at 18:00 with the artist himself at  M ́ART PRINT GALLERY in Veľké Zálužie. You are welcome!

Súmrak
Postupne sa stmieva. Zvuky slabnú, vtáci tíchnu. Vietor sa upokojí a hmyz si nájde miesto na nočný odpočinok. Každou chvíľou je ťažšie odlišovať svetlo od tmy.
Len pred chvíľou svetlo a tma vypovedali odlišné príbehy, a zrazu sú stupňami jednej farby. Svetlo je povznesená tma, tma je nestálosť svetla. Napriek tomu,
v tomto blednúcom svete existuje jasnosť, nádej a inšpirácia. Možno šeď medzi protikladmi tmy a svetla nie je stred, ktorému sa máme vyhnúť, ale cesta po ktorej máme ísť?        

 

/Nightfall
It gradually gets darker. Sounds fade away, birds turn quiet. The wind settles, and insects find their resting place for the night. Every moment it gets harder
to discriminate light from dark. A moment ago, these counterparts used to tell distinct stories, but all of the sudden they are just graduations of the same colour.
Light being an uplifted dark, dark being a moody light. Nonetheless in this faded world, there is clarity, hope and inspiration. Maybe the grey in between the opposites is not
the avoidable average, but rather the path to follow?