Snenie Kameňa///28/4 NITRA & 29/4/2017 BRATISLAVA (SVK)

SNENIE-KAMENA-upravene-web

 

poézia   Mila Haugová /svk

obraz   Igor Benca /svk

tanec   Billie Hanne /be

hudobná kompozícia – klávesy   Amund Røe /no

hudba – kontrabas   Romana Uhlíková /svk

tanec, umelecký zámer a réžia   Roberta Štěpánková /svk

 

 

TRAILER

Fotografie/Photos by Marek Štěpánek

 

 

Spolupráca šiestich umelcov sa zrodila z potreby prepojiť špecifickosť a potenciál umeleckej tvorby každého z nich do jednoliateho interdisciplinárneho diela. Projekt bol zahájený v novembri 2016 odkedy sa každý z umelcov individuálne pripravoval na spoločnú umeleckú spoluprácu a tvorbu predstavenia Snenie kameňa v apríli 2017.

Predstavenie je umeleckým spracovaním mýtu vznikania miesta, na základe tripartitnej konštrukcie. I. Nikdy a nikde nekončiaci priestor, územie nepoznaného, nehmatateľného – II. Pasáž, prechod – III. Poznané miesto, telo, dosiahnuteľné.

Tanečnice Billie Hanne a Roberta Štěpánková a hudobníci Romana Uhlíková a Amund Røe tvoria v každom okamihu vznikania predstavenia. Tanec a hudba sú sprevádzané poéziou Mily Haugovej a obrazmi scény dotvorenej doc. akad. mal. Igorom Bencom.

Snenie kameňa je naša predstava kameňa, ktorý sníva. Dýchajúca lastúra. Je to mierumilovné vykročenie k nepoznanému. V okamihu súmraku – Svetlo meniace svetlo – zmierenie dualít, kedy sa nehmatateľného môžeme začať dotýkať. Nič sa stáva niečím. Vtedy máme čas spoznávať a zabúdať – pamäť tela. Z neobsiahnuteľného priestoru vzniká Miesto.

:::

The collaboration of six artists was born out of the need to bring together the specificity and the potential of the work of each of them while creating a monolithic interdisciplinary oevre d´art. The project was launched in November 2016 since each of the artists has been preparing for an intense work encounter focused on the creation of a piece Reverie of stone in Abril 2017.   

The piece is an artistic ellaboration of the myth of emergence of a place, based on a tripartite structure I. nowhere and never ending space, the zone of the unknown, intangible; II. Passage, transition; III. A known place, body, that which can be reached.

Both dancers Billie Hanne and Roberta Štěpánková, so as the musicians Romana Uhlíková and Amund Røe create in every instant of the emerging piece. Dance and music are co-created by the poetry of Mila Haugová and images of the scene co-created by Igor Benca.

Reverie of stone is our image of a stone that dreams. A breathing shell. It is a peaceful stepping towards the unknown. In an instant of twilight – Light altering light – rconciliation of dualities, when we are allowed to begin palpating the intangible. Nothing becomes some-thing. Then we have enough time to learn about and to forget – memory of the body. A place originates from the unattainable space.

 

 

  Mh II Mila Haugová /svk

archív Mily Haugovej copy right BHX LOHMER

je jednou z najdôležitejších, aktívne píšucich osobností súčasnej slovenskej poézie. Debutovala v roku 1980 svojou prvou básnickou zbierkou Hrdzavá hlina a odvtedy znovupotvrdzovala nadčasovosť  a unikátnosť svojej poézie zbierkami Premenlivý povrch (1983), Možná neha (1984), Čisté dni (1990), Praláska (1991), Dáma s jednorožcom (1995), Alfa Centauri (1996), Archívy tela (2005) či Pomalá lukostrelkyňa (2010). Jej tvorba pochádza z diaľky samoty, kam Mila odchádza, aby sa otvorila mýtu, čistému času. Táto vzdialenosť je skrotená kryštalizujúcim sa slovom, ktoré sa zhmotňuje prostredníctvom vnímajúceho tela poetky. Jej slovo vytvára priestor pre vesmír, je plné a živé, umiestnené do časopriestoru z hĺbky intuície živenej detailným pozorovaním sveta. Intímne zmyslové priblíženie sa prírode je zdrojom hlbokého, snáď najčistejšieho (seba)poznania. // Mila Haugová is one of the most significant, actively writing slovak contemporary poets. She debuted in 1980 with her first collection of poems Hrdzavá hlina and since then she has been reconfirming the timelessness and uniqueness of her poetry (e. g. Premenlivý povrch (1983), Možná neha (1984), Čisté dni (1990), Praláska (1991), Dáma s jednorožcom (1995), Alfa Centauri (1996), Archívy tela (2005), Pomalá lukostrelkyňa (2010) and many more). Her poetry comes from the distance of solitude, where Mila goes to open herself for a myth, the pure time. This distance is tamed by a word, which is being crystallized through the poet´s sentient body. Her word provides space for the universe. It is living and full, placed into the timespace from the depth of the intuition which is nurtured by detailed observation of the poet´s world.  Intimate and sensual approach to nature is a source of profound, probably the purest (self)knowledge.      

 

Benca2  doc., akad mal. Igor Benca /svk  

je jedným z najvýznamnejších slovenských vizuálnych umelcov. Od 80.tych rokov sa aktívne venoval tvorbe grafiky, celý čas však zostal otvorený práci s odlišnými experimentálnymi technikami. Jeho diela sú bravúrnou prácou udržiavajúcou napätie v dualite abstraktného a konkrétneho. Prekračujú hranice očakávaného zvádzajúcim asymetrickým odklonom. Vo svojej tvorbe reflektuje vlastnú percepciu existencie aktuálnej spoločnosti, vždy však myslí na Človeka – ako vníma, cíti, myslí. Svojou tvorbou presahuje možnosti novej technológie zostávajúc verný vlastnej lyrike ´človeka vrhnutého do sveta´. Igor Benca je tvorcom mnohých slovenských známok. Od roku 2001 vedie Katedru grafiky na Akadémii Umení v Banskej Bystrici. // Igor Benca is one of the most significant slovak visual artists. Since 80.ties, he has been actively dedicated to the technique of graphic, remaining open for other experimental techniques. His oeuvres are an exquisite piece of art work. They maintain permanent tension in the duality of the abstract and concrete, exceeding the borders of the expected by a tempting asymmetry. His own perception of the actual society´s existence is constantly reflected in his work, nevertheless he always has in mind the Other – how he perceives, feels, thinks. With his work, Igor steps over the possibilities of the new technologies staying close to the proper lyrics of ´a man thrown into the world´. Igor is the author of a number of slovak stamps. Since 2001, he has been leading the Department of graphic at the Academy of the Arts in Banská Bystrica.

691A1215 Billie Hanne /be  

Photo Patrick Beelaert

je výnimočnou a dynamicky sa rozvíjajúcou tanečnicou, poetkou, choreografkou. Od roku 2009 rozvíja svoju jasne definovanú sólo tvorbu a bohaté medzinárodné medziodborové spolupráce. Tanec a poézia sa vynárajú z pohyblivého tela a sú neustále pretkávané pružnými transcendentálnymi niťami priestorovej kompozície a rytmu bytia tejto nevšednej tanečnice. Obrazy z pradávnej minulosti stretávajú nepoznané, no tušené línie budúcnosti práve tam, kde sa vízia stretáva so zemou v okamihu pohybu. Choreografia tak vzniká z hlbokej dôvery v intuíciu tela. Billie Hanne sídli v Bruseli, kde publikuje zbierky svojej poézie. Učí a svoju tvorbu prezentuje v hlavných metropolách Európy (Oslo, Atény, Berlín, Londýn, …). Je jednou zo súboru Allen´s Line vedeného Julyenom Hamiltonom. www.billiehanne.net //

Billie Hanne is an outstanding and dynamically evolving dancer, poet and choreographer. Since 2009, she has been developing finely defined solo work and rich international inter-artistic collaborations. Dance and poetry emerge from the dancer´s moving body and are incessantly weaved through by the elastic transcending threads of the spatial composition and the rhythm of the dancer´s being. Images coming from the ancient past meet the unknown yet scented lines of the future right where the vision meets the earth in the high definition of a move. The choreography is then created from the deep trust in the intuition of the body. Billie is based in Brussels, where she publishes her books of poetry. She teaches and presents her artistic work in the european metropoles (Oslo, Athens, Berlin, Brussels, London,…). Billie is one of the Allen´s Line company directed by Julyen Hamilton.

 

L1037959 Roberta Štěpánková /svk

Photo Eli Dijkers

je vyvíjajúcou sa tanečnicou a choreografkou. Od roku 2012 sídli v Holandsku kde začala zahŕňať instantnú kompozíciu ako esenciálnu metodológiu prehlbovania osobných filozofických tém vzťahujúcich sa k – vonkajšiemu, vnútornému a medzi – priestoru. Prostredníctvom jej jasného telesného jazyka vyvoláva obrazy, ktoré chcú byť nasledované a, vrstva po vrstve, odkrývané. Poézia jej tanca sa prelína s ľudskosťou každého z nás, vzbudzujúc u diváka dočasnú introverziu, intímne zastavenie. Tento rok predstavila svoje prvé sólo Liminal Anima l na Slovensku a v Španielsku. Roberta učí a rozvíja medziodborové spolupráce v rámci Čiech a Slovenska, v Holandsku a v Španielsku. Pracuje ako psychoterapeutka, nasleduje vedenie a predstavivosť tela v prehlbovaní (seba)poznania. www.robertastepankova.com // Roberta Štěpánková

is a growing dancer and choreographer. Since 2012, she has been based in The Netherlands where she has begun involving instant composition as the essential metodology to deepen the personal philosophical themes related to the – inside, outside and in-between – spaces. Through her unequivocal corporal vocabulary, she conveys images that ask to be followed and uncovered layer by layer. The poesy of her dance overlaps with the humanity of each of us causing temporal introversion and an intimate suspension. This year she premiered her first solo Liminal Anima l in Slovakia and Spain. She is developing different inter-artistic collaborations within Slovakia and Czech Republic, in The Netherlands and in Spain. She works as a psychotherapist, she follows the knowing and imagination of the body in deepening the (self)know.

 

Ajr Amund Røe /no 

je talentovaný rozvíjajúci sa hudobný skladateľ, hráč na klavír a organ, pochádza z Nórska. Od 2012 sídli a tvorí v Holandsku. Amund komponuje hudbu pre sólistov i orchestre, jeho diela sú prezentované v Holandsku, Nórsku a Francúzsku. Jeho tvorba sa špecializuje  na elektronickú kompozíciu. Citlivé zaobchádzanie so zvukom každodennosti života, ktorý je v okamihu premenený do elektronického signálu charakterizuje jeho tvorbu. Amund prirodzene vedie poslucháča do atmosféry prehĺbenej intimity, vyzdvihujúc hodnotu každého detailu. Náznak približujúcej sa drámy sa sprítomňuje v jeho kompozícii a hre, evokujúc takmer tragickosť, avšak vždy je v skladbe dostatok priestoru na individuálne zmierenie sa s dynamikou zvuku, pokojné ohmatanie hudobnej krajiny a opätovné umiestnenie seba samých vo sfére počutého. // Amund Røe is a talented evolving music composer, pianist and organist. Originally coming from Norway, since 2012 Amund has lived and created in The Netherlands. Amund has been making compositions for soloists as well as for orchestras, his pieces have been presented in The Netherlands, Norway and France. His work is specialized in the electronic composition. The delicate handling of the quotidian life sound being instantly transformed into the electronics is characteristic for his work. He achieves creating an atmosphere of a great intimacy enhancing the value of every detail. A hint of approaching a drama is present in his composition and play, evoking almost a tragedy to expect, but there is always enough space for our individual reconciliation with the dynamics of the sound, tranquil palpation of the musical landscape and re-location of our-selves in the sphere of the heard.

 

Ru Romana Uhlíková /svk 

je mladou a dynamicky rastúcou kontrabasistkou. Pochádza z Nitry a už štvrtý rok študuje hudbu vo švajčiarskom Bazileji. Romana sa odmalička aktívne podieľala na obohatení slovenskej klasickej hudobnej scény. Od roku 2011 sa v hre upriamila na barokovú hudbu, stala sa súčasťou domácich i zahraničných profesionálnych hudobných telies, s ktorými prezentovala svoju hru (o. i. Musica aeterna, Czech Ensemble Baroque, Wiener Akademie, Kammerorchester I tempi, Ensemble symphonique Neuchatel, Collegium Musicum Basel). Romanina precíznosť a ženská krehkosť prichádzajú do vizuálneho kontrastu s materiálnou formou kontrabasu, ten však zároveň výstižne odzrkadľuje jej vytrvalosť, transcendentnosť a hĺbku. // Romana Uhlíková is young and dynamically growing double-bass player. Originally coming from Nitra, she has studied music play in Basel for four years now. Since childhood, Romana has been actively involved in enriching the Slovak classical music scene. Since 2011, she has focused herself on the baroque music, becoming part of several national and international musical ensembles (e. g. Musica aeterna, Czech Ensemble Baroque, Wiener Akademie, Kammerorchester I tempi, Ensemble symphonique Neuchatel, Collegium Musicum Basel). When playing, her finesse and feminine tenderness comes to an evocative visual contrast with the material form of her instrument. The double-bass at the same time eloquently reflects her stamina, transcendence and depth.

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. FPU Logo1 Modre